TRANSPARENZINFORMATION POLEN

TRANSPARENZERKLÄRUNG GEM. ART. 13 DS-GVO

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE DANYCH

SPS Germany GmbH sp. z o. o. Oddział w Polsce

ul Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS:

0000827008; NIP: 1080023712, VAT: 1080023735

Główna siedziba spółki: SPS Germany GmbH, Am Börstig 5, 96052 Bamberg

 

Zarząd:

Michael Auerbach

Markus Langer

Simon Jonathan Oliver

Oliver Wibbe

Zarejestrowana w Bambergu HRB 110

Kapitał zakładowy: 5 000 000,00 EUR

Tel.: +49 (0) 951/9168-2802

E-mail: sps.de@spsglobal.com

 

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony Danych

Paweł Wierzbicki,

Telefon: 0048/796/014514

E-mail: pawel.wierzbicki@rododlafirm.pl

 

2. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYC

Rodzaje, kategorie danych oraz ich cel przetwarzania zależą od zakresu i przedmiotu uzgodnionych z nami relacji lub usług.

 

2.1 KLIENCI

Cel przetwarzania i gromadzone dane

Celem przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych jest świadczenie naszych usług w ramach realizacji naszych umów z naszymi klientami. Cele przetwarzania danych wynikają przede wszystkim z przedmiotu umowy.

W tym celu możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

 • Imię Nazwisko

 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • dane bankowe

W razie potrzeby przetwarzamy Twoje dane poza faktyczną realizacją umowy w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przykłady: dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych, gwarancja bezpieczeństwa IT i naszego systemu informatycznego, środki na rzecz bezpieczeństwa budynku i zakładu (np. Kontrola dostępu), zapobieganie przestępstwom i dochodzenie ich w sprawach karnych, badanie i optymalizacja procedur analizy potrzeb w celu bezpośredniego kontaktu z klientem, Reklama, środki zarządzania biznesem i dalszy rozwój usług i produktów.

Podlegamy różnym zobowiązaniom i wymaganiom prawnym. Przetwarzamy również Twoje dane w tych celach. Obejmuje to na przykład wypełnianie obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych.

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania naszej umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy

 

2.2 ZAINTERESOWANE STRONY I INNE KONTAKTY

Cel przetwarzania i gromadzone dane

Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań przedumownych, które są przeprowadzane na Twoje żądanie np. Przygotowanie oferty lub udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W tym celu przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

 • Imię Nazwisko
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

 

Podstawa prawn

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. Zgoda na przesyłanie newslettera), zgodność z prawem tego przetwarzania wynika z Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili odwołać na przyszłość. Oświadczenie można złożyć nieformalnie.

 

2.3 ODWIEDZAJĄCY

Cel przetwarzania i gromadzone dan

Dane osobowe odwiedzających są zbierane w celu zapisania ich w naszym kalendarzu oraz w wymaganej operacyjnie dokumentacji. Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne ze względów operacyjnych. Jeśli to nie jest dostępne, nie będziesz mógł wejść do naszej siedziby.

W tym celu przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

 • Imię Nazwisko
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

2.4 WNIOSKODAWCY

Cel przetwarzania i gromadzone dane

Przy składaniu dokumentów aplikacyjnych dane przetwarzane są w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Celem przetwarzania danych jest sprawdzenie możliwości zatrudnienia u nas (selekcja kandydatów) na podstawie Twoich dokumentów aplikacyjnych (informacje o kandydatach). Twoje dane otrzymają tylko ci z naszych pracowników, którzy są zaangażowani w proces aplikacji. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. W przypadku braku takiej możliwości niestety nie możemy wziąć Państwa pod uwagę przy wyborze kandydata na reklamowane stanowisko.

W tym celu możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres)
 • Dane komunikacyjne (numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail)
 • Dane o szkoleniu (szkoła, kształcenie zawodowe, służba cywilna / wojskowa, studia, doktorat)
 • Dane dotyczące poprzedniej kariery zawodowej (szkolenia i referencje zawodowe)
 • Zdjęcie aplikacji.

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy jest art. 221 § 2 i 4 Kodeksu Pracy.

Podanie danych kandydata jest dobrowolne. Twoje dane zostaną usunięte w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (podjęcia decyzji o wyborze) o ile nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach.

 

2.5 WNIOSKI O UDZIELENIE INFORMACJI ZGODNIE Z ART. 15 RODO

Cel przetwarzania i gromadzone dane

Jeśli zażądasz od nas informacji o danych przechowywanych na Twój temat zgodnie z art. 15 RODO, będziemy przechowywać Twoje dane w celu wypełnienia naszego prawnego obowiązku udzielenia informacji zgodnie z art. 15 RODO.

W tym celu przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

 • Imię Nazwisko
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 15 RODO. W razie potrzeby dane są przekazywane zewnętrznemu inspektorowi ochrony danych i / lub prawnikowi w ramach uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dalsze przekazywanie danych osobom trzecim nie następuje.

 

3. ODBIORCY TWOICH DANYCH

Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. Usługodawcy i zatrudnieni przez nas współpracownicy mogą również otrzymywać dane do tych celów, o ile zachowują poufność i przestrzegają naszych instrukcji dotyczących ochrony danych. W związku z przekazywaniem danych poza naszą firmę zwracamy uwagę, że jesteśmy zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich danych naszych klientów i osób zainteresowanych, o których się dowiemy. Możemy przekazywać informacje o Tobie tylko wtedy, gdy jesteśmy zobowiązani do udzielenia informacji na podstawie przepisów ustawowych lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. Podmioty przetwarzające lub usługodawcy, którym nas zlecimy, muszą zagwarantować zachowanie poufności i przestrzeganie wymogów RODO. Są to przede wszystkim dostawcy usług drukowania, dostawcy usług w zakresie niszczenia nośników danych, dostawcy usług wsparcia i konserwacji EDP / IT, dostawcy usług skanowania, dostawcy usług płatniczych, doradcy prawni i doradcy podatkowi.

 

4. C

ZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do wykonania umowy lub do określonego celu przetwarzania. Jeśli dane nie są już potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, zostaną usunięte. Ze względu na obowiązki prawne (np. Z kodeksu handlowego, ordynacji podatkowej czy ustawy o podatku od towarów i usług) możemy jednak w indywidualnych przypadkach być zobowiązani do przechowywania Twoich danych poza tym, zwykle przez 6 lat, a w indywidualnych przypadkach przez 10 lat. W takich przypadkach, po zakończeniu celu przetwarzania, przetwarzanie jako takie jest ograniczone w taki sposób, że można osiągnąć tylko cel przechowywania wynikający z wymienionych przykładowych praw. Ponadto mogą istnieć indywidualne interesy w zakresie przechowywania, które mają pierwszeństwo przed obowiązkiem usunięcia. Również w takich przypadkach, po zakończeniu celu przetwarzania, przetwarzanie jako takie jest ograniczone w taki sposób, że można osiągnąć tylko cel przechowywania.

 

5. PAŃSTWO TRZECIE

W kontekście zdalnej konserwacji standardowych komponentów IT nie można wykluczyć w indywidualnych przypadkach, że dostawca usług IT z państwa trzeciego mógł mieć kontrolowany i ograniczony dostęp do danych osobowych w celu rozwiązywania problemów. Przekazywanie danych osobowych usługodawcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ma miejsce tylko wtedy, gdy Komisja UE potwierdzi odpowiedni poziom ochrony danych w kraju trzecim lub jeśli istnieją inne odpowiednie gwarancje ochrony danych (np. Wiążące wewnętrzne przepisy dotyczące ochrony danych lub standardowe klauzule umowne UE).

 

6. TWOJE PRAWA

Masz wobec nas następujące prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO),
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia (art. 16 i 17 RODO),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO),
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • Prawo do wycofania wyrażonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO).

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

 

7. OBOWIĄZEK PODANIA NIEKTÓRYCH DANYCH

W ramach naszej relacji biznesowej musisz podać dane osobowe, które są wymagane do nawiązania, realizacji i zakończenia relacji biznesowej oraz do wypełnienia związanych z tym zobowiązań lub do których gromadzenia jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez tych danych zasadniczo nie będziemy w stanie zawrzeć, wykonać ani rozwiązać umowy z Tobą.

 

8. 

INFORMACJE DODATKOWE

Nasza działalność biznesowa wymaga rejestrowania i przetwarzania danych. Tam, gdzie dane są rejestrowane i przetwarzane, należy zagwarantować ochronę i bezpieczeństwo danych. Dla nas to nie tylko wymóg prawny, to nasza własna sprawa. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, nie wahaj się z nami skontaktować, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

Indywidualne prawo do sprzeciwu

Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych na podstawie ważenia interesów).

Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istotne, prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

W indywidualnych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi direct mail. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiej reklamy.

Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach.

Odbiorca sprzeciwu

Sprzeciw można wnieść nieformalnie, w temacie „Sprzeciw” podając swoje imię i nazwisko oraz adres i należy go skierować na adres: SPS Germany GmbH Sp. z o. o. Oddział w Polsce ul Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk, lub bezpośrednio do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres pawel.wierzbicki@rododlafirm.pl