TRANSPARENZINFORMATION UNGARN

TRANSPARENZERKLÄRUNG GEM. ART. 13 DS-GVO

1. ADATKEZELŐ

A fióktelep

SPS Germany GmbH Magyarországi Fióktelepe

székhely: 9777 Rábahidvég, Táncsics M. u. 2.

adószám: 26324247-2-18

cégjegyzéket vezető cégbíróság:

Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 18-17-000022

 

Alapító

SPS Germany GmbH

képviselik:

Michael Auerbach

Markus Langer

Simon Jonathan Oliver

Oliver Wibbe

Elérhetőség

Am Börstig 5

96052 Bamberg

Tel.: +49(0)951/9168-2802

E-Mail: sps.de@spsglobal.com

 

A fióktelep és az Alapító közös adatkezelőnek minősülnek (továbbiakban együtt az “Adatkezelő“).

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Christian Hammerbacher

ügyvéd

SPH IT + Consulting GmbH & Co. KG

Tel.: +49(0)911/2177480

E-Mail: datenschutz@sph-consulting.de

Postai úton a fenti címen érhető el az "adatvédelmi tisztviselő részére" címzéssel.

 

2. SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE ÉS KEZELÉSE

A kezelt adatok köre és azok felhasználásának módja nagyban függ az adatkezelővel fennálló jogviszony tárgyától és jellemzőitől.

 

2.1 Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az Ön által szolgáltatott adatok kezelésénék célja, hogy megfelelően teljesíthessük az ügyfeleinkkel kötött szerződéseket. Az adatkezelés konkrét célja a szerződés tárgyától függ és tartalmazhat többek között szükségletelemzést illetve tanácsadást.

A fenti célból az Ön alábbi adatait kezeljük:

 • Vezetéknév, keresztnév
 • Cím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • bankszámla adatok

Üzleti kapcsolatunkkal összefüggésben meg kell adnia azokat a személyes adatokat, amelyek szükségesek az üzleti kapcsolat létesítéséhez, megvalósításához és megszüntetéséhez, valamint a kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséhez, vagy amelyeket jogszabály alapján kötelesek vagyunk kezelni. Ezen adatok nélkül nem tudunk Önnel szerződést kötni, a szerződést teljesíteni vagy megszüntetni. Szükség esetén a szerződés tényleges teljesítésén túl is feldolgozzuk adatait jogos érdekeink védelme érdekében.

Példák: Jogi igények érvényesítése és jogi védelem ellátása jogvitákban, az informatikai biztonság és az informatikai rendszer biztosítása, az épület és a vagyontárgyak biztonságának garantálása (pl. hozzáférésellenőrzés), a bűncselekmények megelőzése és kivizsgálása, a közvetlen ügyfélkapcsolat céljából elvégzett igényelemzésére szolgáló eljárások vizsgálata és optimalizálása, reklámozás, üzletvezetési intézkedések, valamint a szolgáltatások és termékek továbbfejlesztése.

Jelen pont szerinti adatait a szerződés teljesítését követő 5 évig, adójogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

A fentiek mellett Németországban különféle jogi kötelezettségek és követelmények vonatkoznak ránk. Az Ön adatait e célból is kezeljük. Ide tartozik például az adóellenőrzés és a beszámolási kötelezettségek teljesítése, amellyel kapcsolatos személyes adatait Németországban 10 évig vagyunk kötelesek megőrizni.

Jogalap

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ("szerződés teljesítése") illetve c) pontja ("jogi kötelezettség teljesítése").

 

2.2 KAPCSOLATFELVÉTEL

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az Ön által szolgáltatott adatok kezelésének célja, hogy a szerződés megkötését megelőzően megtehessük az Ön kérésére a szerződés megkötéséhez szükséges lépéseket, például ajánlatot készíthessünk vagy válaszolhassunk megkeresésére.

A fenti célból az Ön alábbi adatait kezeljük:

 • Vezetéknév, keresztnév
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám

 

Jogalap

Az adatkezelés jogalapja szerződés megkötéséhez szükséges lépések esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, megkeresésre való válasz esetén pedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek). Amennyiben a megkeresés panaszt tartalmaz, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Jelen pont szerinti adatait, amennyiben azok a szerződés megkötéséhez szükségesek, úgy a szerződés létrejötte esetén a 2.1 pont szerinti időtartamig, ellenkező esetben 6 hónapig tároljuk. Kapcsolatfelvétel esetén az adatait a megkeresés megválaszolásától számított 1 hónapig, amennyiben a megkeresés panasznak minősül, úgy 5 évig őrizzük.

Amennyiben Ön hozzájárulását adta ahhoz, hogy adatait további célokra is kezeljük (pl. hírlevél küldéséhez való hozzájárulás), úgy azon célok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. A hozzájárulás bármikor, alaki kötöttségek nélkül visszavonható.

 

2.3 LÁTOGATÓK

Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A látogatók adatait abból a célból kezeljük, hogy üzemeléssel kapcsolatban szükséges nyilvántartásainkban rögzítsük azokat. Az Ön adatainak kezelése operatív indokokból szükséges, az adatok megadása nélkül nem léphet be telephelyeinkre.

A fenti célból az Ön alábbi adatait kezeljük:

 • Vezetéknév, keresztnév
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám

 

Jogalap

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

 

2.4 ÁLLÁSJELENTKEZÉSEK

Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Amennyiben Ön állásra jelentkezik, úgy az adatokat abból a célból kezeljük, hogy döntést hozzunk munkaviszony létesítésével kapcsolatban. Az adatkezelés célja, hogy döntsünk egy esetleges munkaviszony létesítéséről (kiválasztás) az Ön által benyújtott információk és iratok alapján. Kizárólag a kiválasztási folyamatban résztvevő kollégáink ismerik meg adatait. Az Ön által megadott adatok ahhoz szükségesek, hogy lefolytathassuk a kiválasztási eljárást és döntést hozhassunk arról, hogy létrejön-e a munkaviszony. Amennyiben nem szolgáltat adatokat, úgy sajnos nem fogjuk tudni az Ön jelentkezését figyelembe venni a kiválasztási folyamatban.

A fenti célból az Ön alábbi adatait kezeljük:

 • személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, születési hely, idő, lakcím)
 • kapcsolattartási adatok (telefonszám, mobiltelefonszám, email cím)
 • tanulmányokra vonatkozó adatok
 • korábbi szakmai tapasztalatok
 • fénykép

 

Jogalap

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor, alaki kötöttségek nélkül visszavonható. A munkaviszony létesítéséről történő döntéshozatal során amennyiben erre az Alapítónál kerül sor, úgy az Ön adatai kezelésének a jogalapja a BDSG 26. §. szakasza. Az adatszolgáltatás önkéntes. Adatait a kiválasztási folyamat befejezéséig kezeljük, kivéve, ha hozzájárult ahhoz, hogy későbbi kiválasztási folyamatok lebonyolítása érdekében azt tovább kezeljük.

Adatait a konkrét pályázati eljárás befejezésétől (kiválasztási döntés meghozatalától) számított hat hónapon belül töröljük. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó, ha a jogszabályi kötelezettség alapján az adatok törlése nem lehetséges, amennyiben a további adatkezelésre iratmegőrzési kötelezettségeink kötelesek vagyunk, vagy ha kifejezetten hozzájárult a hosszabb tároláshoz.

 

2.5 GDPR 15. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Amennyiben Ön a GDPR 15. cikke alapján tájékoztatást kér az adatkezeléssel kapcsolatban, úgy a tájékoztatási kötelezettségünk teljesítése céljából kezeljük az Ön adatait.

A fenti célból az Ön alábbi adatait kezeljük:

 • Keresztnév, vezetéknév
 • lakcím
 • email cím
 • telefonszám

 

Jogalap

A fenti adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a GDPR 15. cikke. Amennyiben szükséges, úgy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján adatait továbbítjuk az adatvédelmi tisztviselő illetve jogi tanácsadó részére. Ezen túlmenően adatait harmadik személyek részére nem továbbítjuk.

 

3. AZ ADATOK CÍMZETTJE

Kizárólag akkor továbbítjuk személyes adatait harmadik félnek, ha azt jogszabály előírja, vagy ha Ön ahhoz hozzájárult ide nem értve a részünkre szolgáltatást nyújtó harmadik személyek részére történő továbbítást, melynek feltétele, hogy azokat bizalmasan kezelik és betartják az adatkezeléssel kapcsolatos utasításainkat. Harmadik személy részére való továbbítással kapcsolatban megjegyezzük, hogy adatait kötelesek vagyunk bizalmasan kezelni. Adatfeldolgozóink és szolgáltatóink kötelesek biztosítani a titoktartást és a GDPR követelményeinek való megfelelést. Ezen szolgáltatók elsősorban nyomtatási szolgáltatók, az adathordozók megsemmisítésére szolgáló szolgáltatók, EDP / IT támogatási és karbantartási szolgáltatók, scan service szolgáltatók, fizetési szolgáltatók, jogi tanácsadók és adótanácsadók.

 

4. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Ön személyes adatait csak addig tároljuk, amíg a szerződés teljesítéséhez vagy a konkrét adatkezelési célhoz szükséges a jelen tájékoztatónak megfelelően

 

5. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Informatikai rendszerek távoli karbantartása kapcsán egyedi esetekben nem zárható ki, hogy egy harmadik országbeli IT szolgáltató ellenőrzött és korlátozott hozzáféréssel rendelkezhet a személyes adatokhoz a hibaelhárítás céljából. A személyes adatok továbbítása az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli szolgáltatóknak csak a GDPR V. fejezetének megfelelően az Európai Bizottság megfelelőségi határozata vagy a GDPR 46. cikke szerinti garanciák alapján (pl. kötelező erejű vállalati szabályok vagy a Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötések) történhet.

 

6. AZ ÖN JOGAI

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt a következő jogok illetik meg:

 • Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk),
 • helyesbítéshez vagy törléshez való jog (GDPR 16. és 17. cikk),
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk),
 • az adatkezeléssel szembeni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk),
 • az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk),
 • A hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk, (3) bekezdés).

Ahhoz is joga van, hogy panaszt nyújtson be az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz a személyes adatok általunk végzett kezelése miatt (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; tel.: 06 1 391 1400; fax: 06 1 391 1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu) vagy kezdeményezze az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bíróságának vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságának eljárását.

 

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Üzleti tevékenységünk megköveteli az adatok gyűjtését és kezelését. Az adatok gyűjtése és kezelése során garantáljuk az adatok védelmét és az adatbiztonságot. Ha bármilyen kérdése merülne fel az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük keressen minket a fenti elérhetőségek bármelyikén.

Tiltakozáshoz való jog való jog

Önnek joga van - sajátos helyzetével kapcsolatos okokból - bármikor tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) szerinti kezelése ellen.

Tiltakozása esetén a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés elleni tiltakozás

Egyes esetekben a személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük. Önnek bármikor jogában áll kifogást emelni az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célbóll történő kezelése ellen.

Amennyiben tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor személyes adatait a továbbiakban e célból nem kezeljük.

Tiltakozás címzettje A tiltakozást alaki kötöttségek nélkül lehet előterjeszteni a "Tiltakozás" tárgyban, megadva a nevét és címét, és címzettje:

SPS Germany GmbH Magyarországi Fióktelepe, 9777 Rábahidvég, Táncsics M. u. 2.