AGB

Hungary

I.          AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA, HATÁLYA

 1. A jelen ÁSZF tárgyát a SPS (SPS) által a kereskedelmi partnerekként működő cégek részére nyújtott kézbesítési és egyéb szolgáltatások képezik (a továbbiakban: "ügyfél"). 

 2. A lenti rendelkezések minden, az SPS által tett ajánlat és megkötött szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és állandó üzleti kapcsolat esetén minden jövőben kötendő megállapodásnak és megrendelésnek része részét képezi, beleértve minden üzletet, ahol a szerződés a kereskedelmének alapvető részét képezi és beleértve bármely közjogi jogi személyiséget vagy bármely közjogi finanszírozású intézményt. Az ügyfél Általános Szerződési Feltételei, amelyek ellentétesek vagy eltérnek az SP ÁSZF-jétől csak abban az esetben és csak annyiban érvényesek, amennyiben az SPS kifejezetten írásban elfogadja. Az előbbi abban az esetben is alkalmazandó, ha az SPS nem tiltakozott kifejezetten az ellentétes vagy eltérő feltétel ellen, vagy ha az ügyfél a vételi ajánlatában utalt az eltérő feltételekre. 

II.         SZERZŐDÉSKÖTÉS

Az SPS ajánlata módosítható. A szerződések nem léphetnek hatályba, amíg az SPS nem erősíti meg a rendelést vagy a megrendelést végre nem hajtják. A szóbeli megállapodások abban az esetben hatályosak, ha azokat az SPS a szerződéskötést megelőzően vagy a szerződéskötéskor jóváhagyja. Ez alkalmazandó a kiegészítő szerződésekre és a jelen feltételek bármely módosítására is, úgyszintén magának az írásbeliség követelményének a módosítására is. 

III.       NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 1. A szolgáltatások pontos körét az SPS által aláírt vonatkozó írásos szerződéses dokumentumok adják. Az SPS által nyújtott minden olyan képviselet, műszaki leírások, szavatosság, garancia - ideértve azt az esetet is, ha ezeket a képviselői által nyújtja - érvényességéhez azok írásba foglalása szükséges. Ezt megfelelően alkalmazni kell az összes informális megállapodásra, valamint az ügyféllel kötött szolgáltatásra vonatkozó megállapodásokra is.  

 2. Az ügyfél köteles a rendelés visszaigazolása elleni kifogását késedelem nélkül írásban jelezni az SPS felé.

IV.      A SZERZŐDÉS LEHETETLENÜLÉSE, VIS MAIO

 1. Amennyiben a körülményekben lényeges változás áll be a szerződéskötést követően, vagy előre nem látható körülmény, mint például vis maior bekövetkezése befolyásolja a szerződés részeként teljesítendő bármely főszolgáltatást, kiegészítő vagy mellékszolgáltatásokat, az SPS a szerződés módosítását kérheti, vagy saját mérlegelése alapján elállhat a szerződéstől.  

 2. A vis maior olyan esemény, amely az SPS-től elvárható elővigyázatossággal vagy gondossággal nem lett volna elhárítható, és amely megakadályozta az SPS szerződésben vállalt főszolgáltatása, mellékszolgáltatása, kiegészítő szolgáltatása teljesítését részben vagy egészben, és így amelyért SPS nem tartozik felelősséggel. A vis maior események közé tartozik különösen: a természeti jelenségek, az áramellátás és a hálózati üzemszünetek, amelyek az SPS hatáskörén kívül esnek, és gyújtogatás, vandalizmus, betörés, szabotázs, sztrájk vagy személyek szabad mozgására vonatkozó jogi korlátozás, valamint a fentiekhez hasonló további esetek. 

 3. A fenti esetekben az ügyfél nem érvényesíthet kártérítési igényt vagy más igényt, illetve jogot (ideértve a szerződéshez kapcsolódó jogokat, kifogásokat vagy különleges jogalapokat). 

 4. Amennyiben a szerződéskötést követően nyilvánvalóvá válik, hogy az SPS kártérítési igénye veszélybe került, az SPS előlegfizetést vagy biztosítékot követelhet. Az ügyfelek számára meghatározott megfelelő időtartam eredménytelen lejárata után az SPS felhatalmazást kap arra, hogy elálljon a szerződéstől, vagy kártérítést követeljen a nyújtott szolgáltatás helyett. Ebben az esetben az ügyfél az SPS minden követelését teljes mértékben köteles azonnal kielégíteni, függetlenül a megállapodott fizetési feltételektől.   

 5. Amennyiben a szerződés megkötését követően a bérek és az anyagköltség az elhanyagolható mértéket meghaladóan nő, az SPS jogosult arra, hogy megfelelően módosítsa a szállítási árat, vagy ha az ügyfél kifogásolja a megnövekedett költségeket, elálljon a szerződést. 

V.          TULAJDONJOG ÉS IMMATERIÁLIS JOGOK, DOKUMENTÁCIÓ

 1. Minden az ügyfél számára nyújtott - az ügyfél szolgáltatásnyújtását elősegítő - infrastruktúrához (például az SPS által biztosított hardver és szoftverösszetevők) kapcsolódó jog az SPS-nél marad, kivéve az alapvető felhasználói jogokat, amelyeket adott esetben az ügyfélnek kell megadnia. 

 2. Az SPS által biztosított vagy használt hardver és szoftverösszetevők védelmi joga (különösen az immateriális tulajdonjogok és szomszédos jogok, valamint az ezekre vonatkozó jogosultságok), azok kiterjesztései, valamint szervezeti és programdokumentációi az SPS vagy annak engedélyező hatósága tulajdonát képezik. 

 3. Az egyes szerződések időtartama alatt az SPS az ügyfél részére szabadalmi oltalmat nem élvező, nem kizárólagos, nem átruházható és tovább nem engedélyezhető felhasználási jogokat biztosít az SPS által biztosított infrastruktúrához kapcsolódóan (szoftver és hardver komponensek), valamint a nyújtott dokumentációhoz kapcsolódóan úgyszintén, a szerződéses időszak alatt és szigorúan a szerződés céljához kötődően. Ez nem foglalja magában a feldolgozási vagy értékesítési jogokat. 

 4. Az SPS fenntartja a tulajdonjogot és a szerzői jogokat az ügyfél számára elérhetővé tett valamennyi dokumentációhoz, például illusztrációkhoz, rajzokhoz és számításokhoz, beleértve az elektronikus formában való megjelenést is. Ezeket kizárólag az egyedi szerződés céljai szerint lehet használni és másolni. Az ügyfél nem engedélyezi harmadik feleknek a bizalmas dokumentációhoz való hozzáférését. 

VI.          SZOLGÁLTATÁSOK

 1. Az SPS a lehető legjobb tudása szerint és megfelelő gondossággal nyújtja szolgáltatásait, felhasználva a szükséges forrásokat annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat a szerződésben meghatározottak szerint nyújthassa.

 2. A szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében az SPS jogosult saját belátása szerint harmadik felek (különösen alvállalkozók és beszállítók) szolgáltatásait igénybe venni. 

 3. Az SPS nem köteles ellenőrizni az ügyfél által feldolgozás céljából nyújtott adatokat, típusától függetlenül, a tartalom pontossága, teljessége vagy jogszerűsége tekintetében a nyújtott szolgáltatások részeként. Amennyiben az SPS arra a következtetésre jut, hogy az adatok tartalmaznak vagy tartalmazhatnak jogsértő információkat, vagy speciális hozzájárulás szükséges a feldolgozásukhoz, akkor értesítik az ügyfelet. Az SPS fenntartja a jogot, hogy ezeket az adatokat a feldolgozásból kizárja.  

 4. Ha az SPS által nyújtott szolgáltatás olyan e-mailek továbbítását jelenti, amelyek tartalmát az ügyfél határozta meg, akkor az ügyfél vállalja a tartalom jogszerűségéért és terjesztéséért a kizárólagos és abszolút felelősséget, úgyszintén az ilyen e-mailek feldolgozását és azok SPS általi olyan címzettek részére történő terjesztését, amelyet az ügyfél adott meg. 

 5. Ha az SPS által nyújtott, az ügyfél által igényelt szolgáltatás megnövelt postaköltséget eredményez, akkor azért az SPS nem vállal felelősséget, kivéve, ha az SPS előzetesen tudta ezt a tényt, és nem értesítette az ügyfelet. 

VII.          KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA; CSOMAGOLÁS  

 1. Az SPS által az ügyfélnek vagy az ügyfél által megnevezett címzettnek történő szállítás esetén az INCOTERMS 2010 EXW-t úgy kell tekinteni, mint amelyre vonatkozóan a felek megállapodtak, amennyiben a megrendelés megerősítése másként rendelkezik. A VIII.1. pontot a jelen pontban foglalt rendelkezés nem érinti.

 2. A szállításra és a csomagolásra a törvényi előírásokat kell alkalmazni. A csomagolás elhelyezése az ügyfél kötelezettsége. Ha a szállítmány elfogadását követően egyértelművé válik, hogy a csomagolásban vagy a csomagolás kezeléséhez szükséges információban eltérés van, az SPS haladéktalanul tájékoztatja a feladót. A szállítmányra vonatkozó konkrét szállítási utasítások hiányában az SPS nem felel a szállítmány továbbításáért. Ha a feladó utasításokat adott a szállításra vonatkozóan, az SPS jogosult megfelelő biztosítékot kérni, ha a csomagolásban vagy a szállítmány kezeléséhez szükséges információk eltéréseinek közvetlen veszélye áll fenn, vagy ha az SPS harmadik személyekkel szemben felelősséggel tartozik. Ha a feladó nem ad utasításokat, vagy nem nyújt megfelelő biztosítékot, az SPS jogosult felmondani a szerződést. 

 3. A szállítási biztosítást az SPS csak az ügyfél gyorsított megrendelése alapján és az ügyfél költségén veszi igénybe. 

VIII.          FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS KÉSEDELEM

 1. Eltérő megállapodás hiányában az árak nem tartalmazzák a csomagolást. A csomagolás számlázása és azonosítása külön történik a számla keltének napján. 

 2. Ha a megrendelés visszaigazolása másképp nem rendelkezik, a nettó vételárat (levonás nélkül) a számlán feltüntetett bankszámlára a számlázás időpontjától számított tizennégy (14) napon belül kell kifizetni. A készpénzfizetési engedmény levonása külön írásbeli megállapodást igényel.

 3. Ha az ügyfél nem teljesíti a vételárat a számlázási időpontjától számított tizennégy (14) napon belül, külön értesítés nélkül beállnak a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei. Ilyen esetekben az SPS jogosult a központi jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt összegének megfelelő késedelmi kamat felszámítására a mulasztás időtartamára. A kamat kiszámítása céljából az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat az adott naptári félév teljes időtartamára alkalmazandó. Ezenkívül az SPS fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a késedelemből eredően kár éri, és azt megfelelően bizonyítani tudja, akkor e kárát érvényesítse.  

IX.          SZÁLLÍTÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI HATÁRIDŐ

 1. A szolgáltatási és szállítási határidők meghatározásának előfeltétele minden technikai kérdés tisztázása, az ügyfél együttműködési kötelezettségének és szerződéses kötelezettségeinek időben történő és teljes körű teljesítése, valamint a fizetési feltételek betartása. Ha egyik előfeltétel nem teljesül, a határidőket megfelelően meg kell hosszabbítani, de legalább a fizetési késedelem időszakával, miközben az SPS nem vonható felelősségre a hiányos vagy késedelmes teljesítésért. 

 2. Abban az esetben, ha az SPS az ügyfél által rendelkezésére bocsátott hibás adatanyag miatt nem tudja időben vagy szerződésszerűen teljesíteni a szolgáltatásokat, az SPS pénzügyi követelése továbbra is fennáll. 

 3. Amennyiben az ügyfél nem fogadja el a teljesítést, vagy neki felróható módon nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének, az SPS jogosult kártérítést követelni az ebből eredő esetleges többletköltségekért. Az ezen felüli követeléseit változatlanul érvényesítheti. Ezenkívül az egyik félnek sem felróhatóan keletkezőkár, vagy a szállítmány, illetve szolgáltatás egyik félnek sem felróható értékcsökkenésének kockázata az ügyfél késedelembe esésének időpontjában átszáll az ügyfélre. 

X.          HIBÁS TELJESÍTÉS ORVOSOLÁSA 

 1. Az ügyfelet megillető kellékszavatossági igény érvényesítése esetén vélelmezendő, hogy az ügyfél a termék megfelelő vizsgálatára vonatkozó kötelezettségének eleget tett.

 2. Az SPS hibás teljesítése esetén az SPS választása szerint kijavítást vagy kicserélést (beleértve új termék átadását vagy szolgáltatás nyújtását) biztosít.  Jelentéktelen minőségi vagy használatbeli eltérés esetén kellékszavatossági igény nem érvényesíthető.

 3. A termék kijavítása esetén az SPS köteles viselni a javítással összefüggésben felmerülő költségeket, így különösen, de nem kizárólagosan a szállítás költségeit, valamint a munka- és anyagköltséget azzal, hogy amennyiben a kijavított terméket az eredeti teljesítési helytől eltérő helyen kell átadni, az ezzel kapcsolatos többletköltségek viselésére az SPS nem köteles. 

 4. Az ügyfél kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 12 hónap alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a termék javításának ideje. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Továbbértékesítés esetén a Ptk. 6:163. § (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó.  

XI.          FELELŐSSÉG 

 1. Az SPS felelőssége a következő rendelkezéseknek megfelelően szigorúan korlátozott. A jelen rendelkezéseken túlmutató szavatossági, illetve kártérítési igény nem érvényesíthető, tekintet nélkül az igény típusára és jogcímére.

 2. Amennyiben az SPS a teljesítéssel szándékosan késedelembe esik, valamennyi, a késedelemmel összefüggésben felmerült és előrelátható kárért felelősséggel tartozik. Ha a késedelemmel kapcsolatban az SPS-t gondatlanság terheli, úgy köteles minden a késedelem óta eltelt teljes hét után a szerződésben meghatározott ellenérték 0,5%-nak megfelelő mértékű kártérítést fizetni azzal, hogy ez az összeg nem haladhatja meg az éves rendelési mennyiség 5%-át.  

 3. Ha az SPS a szerződéses kötelezettségét súlyos gondatlanságból nem teljesíti, köteles megtéríteni az ebből eredő előrelátható károkat. Ha a teljesítés elmaradása az SPS szándékos szerződésszegésére vezethető vissza, az ügyfél a teljes kárának megtérítésére jogosult. 

 4. Az SPS valamennyi szándékos szerződésszegéssel okozott kártért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Ugyancsak teljes kártérítési felelősség terheli az SPS-t abban az esetben, ha jótállási kötelezettségét nem teljesíti. 

 5. A súlyos gondatlansággal és enyhe gondatlansággal okozott károkért az SPS-t kártérítési felelősség nem terheli. A felelősségkizárás kiterjed mind a szerződés tárgyában bekövetkező károkra, mind a következménykárokra, bármilyen adatvesztésre, elmaradt haszonra és indokolt költségre). 

 6. A szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget a fenti korlátozó rendelkezés nem érinti. A kötelező jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az SPS-t ezen károkért teljes kártérítési felelősség terheli.

 7. Az SPS felelősségét kizáró, illetve korlátozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók az SPS szervei, képviselői, munkavállalói, valamint az érdekkörében eljáró személyek esetén is

 8. Amennyiben a szerződés megszegésével az SPS harmadik személynek okoz kárt – így különösen az ügyfél kapcsolt vállalkozásának, az ügyfél ügyfelének, vagy az ügyfél kapcsolt vállalkozásának ügyfelének – az SPS-sel szemben érvényesíthető megtérítési igény az ügyfélnek e harmadik személlyel szemben fennálló kártérítési felelősségéhez igazodik.

 9. Az ügyfél felel azokért a károkért, amelyek a megrendeléssel összefüggésben általa teljesített adatkezelés, illetve adatfeldolgozás során az adatkezelési szabályok megsértése eredményeként az érintettet vagy az SPS-t érik.  Amennyiben az ügyfél megtérítési igénnyel léphet fel az SPS-sel szemben, Az SPS kártérítési felelősségének felső határa (a) egyszeri adásvétel esetén a termék ára, (b) szolgáltatásnyújtás esetén az éves átlagos ellenérték. Ha a kár oka az ügyféltől kapott hibás tájékoztatás, az SPS az így felmerült károkért nem tartozik felelősséggel, feltéve, hogy a téves információ eredete nem vezethető vissza az SPS felelősségi körébe.  

 10. Abban az esetben, ha (i) az SPS mechandise termékeket állít elő az ügyfél specifikációi szerint (minták, csomagtípusok stb.), amelyek sérthetik harmadik személyek szellemi tulajdonjogait, szerzői- vagy egyéb jogait, vagy (ii) ha az SPS olyan adatot kap az ügyféltől melynek kezelése vagy továbbítása sérti a vonatkozó jogszabályokat vagy külön hozzájáruláshoz kötött, vagy (iii) ha az SPS olyan e-mailek küldését teljesíti, amelyek jogsértő tartalmát az ügyfél határozta meg, az ügyfél az ezen magatartásokkal okozott károkért teljes felelősséggel tartozik. Ennek megfelelően az ügyfél köteles megtéríteni az SPS-t a fentiekkel összefüggésben ért teljes kárt. 

XII.          ELÉVÜLÉS 

Az SPS-sel szemben felmerülő követelések elévülési ideje egy év. A szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért érvényesíthető követelések elévülési ideje öt év. A kártérítésre az elévülés szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy bűncselekménnyel okozott kár esetén a követelés öt éven túl sem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül. 

XIII.          ELÁLLÁS

 1. Az SPS csak abban az esetben jogosult elállni a szerződéstől, vagy saját belátása szerint kizárólag az előleg fejében szolgáltatást nyújtani, ha az ügyfél vagyonában olyan mértékű csökkenés áll be, vagy olyan mértékű csökkenés veszélye fenyeget, amely az SPS-szel szemben fennálló fizetési kötelezettségének teljesítését veszélyezteti.

 2.  Az SPS abban az esetben is jogosult elállni a szerződéstől, ha az ügyfél fizetésképtelenné válik, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást indítanak, továbbá, ha az eljárást vele szemben a végrehajtás alá vonható vagyon hiányára tekintettel szüntetik meg.

 3. Amennyiben a szerződés folyamatos szolgáltatásnyújtásra irányul, a XII.1-XII.2. pontok megfelelően alkalmazandók azzal, hogy a szerződéstől való elállás helyett az SPS a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

 4. In the event of a contract for the performance of a continuous obligation nos. IX.1 and IX.2 apply analogously with the requirement to replace withdrawal rights with extraordinary termination rights without notice.

 5. A szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

XIV.         ADATVÉDELEM ÉS TITOKTARTÁS

 1. Az SPS az ügyfél személyes adatait, valamint az ügyfél által rendelkezésre bocsátott harmadik személyek (pl. címzettek) személyes adatait csak és kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékben, a jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával tárolhatja és kezelheti. Az SPS a szolgáltatás teljesítése alatt, illetve azt követően is a vonatkozó adatvédelmi jogszabályi rendelkezésekhez kötve van, és ennek megfelelően a szolgáltatás teljesítése során az érdekkörében eljáró személyekkel szemben titoktartási kötelezettséget köteles megállapítani az adatok bizalmas kezelésére vonatkozóan. (Általános adatvédelmi rendelet 28. cikk, 3.2. pont, 29. cikk, 33. cikk 4. pont).

 2. Az ügyfél köteles bármely harmadik személy által esetlegesen szükséges hozzájárulást beszerezni a megrendelés előtt. Az SPS vélelmezi, hogy a szerződéskötéskor az engedélyt megkapta. Az SPS az engedély megadásának tényét nem köteles ellenőrizni. 

 3. Az ügyfél tudatában van annak, hogy az interneten keresztül küldött titkosított adatok egyrészt adott esetben megismerhetővé válhatnak, másrészt harmadik személyek által módosíthatók. Erre tekintettel az ügyfelet kizárólagos felelősség terheli abban az esetben, ha a továbbítandó adatok nem érkeznek meg az SPS részére, illetve, ha nem az ügyfél által küldött formában érkeznek meg. Szintén az ügyfelet terheli a felelősség a titkosítás nélkül küldött adatokkal való visszaélés esetén. Az SPS vélelmezi, hogy az általa kapott adatok megegyeznek az ügyfél által küldött adatokkal.

XV.         TULAJDONJOG-FENNTARTÁS 

 1. Az SPS fenntartja a terméken a tulajdonjogát mindaddig, amíg az ügyfél a szerződés szerinti fizetési kötelezettségének eleget nem tesz. Amennyiben az ügyfél a szerződés valamely rendelkezését megsérti – így különösen, de nem kizárólagosan, ha a fizetéssel késedelembe esik – az SPS jogosult a terméket visszavenni. A termék SPS általi visszavétele nem jelenti a szerződéstől való elállást, kivéve, ha az SPS írásban kifejezetten ekként nyilatkozik. A termék SPS általi lefoglalása ugyanakkor kivétel nélkül a szerződéstől való elállásnak minősül. A termék visszavételét követően az SPS jogosult azt használni.  A használatból származó bevételnek a hasznosítás költségeinek levonása után fennmaradó része az ügyfelet terhelő fizetési kötelezettséggel szemben beszámítandó. 

 2. A termék lefoglalása esetén az ügyfél köteles késedelem nélkül értesíteni az SPS-t annak érdekében, hogy az SPS végrehajtási igénypert indíthasson be a lefoglalt vagyontárgy foglalás alóli feloldása érdekében a Polgári Perrendtartás 538. §-a alapján.

 3. Az ügyfél a terméket a szokásos üzletmenet körében értékesítheti. Köteles azonban valamennyi, az értékesítés során a vevőkkel vagy harmadik személyekkel szemben felmerült igényét a számla összegének megfelelő mértékig (áfa összegét beleértve) átruházni az SPS-re, független az újbóli értékesítés időpontjától.  Az ügyfél azonban az átruházástól függetlenül továbbra is jogosult e követelések behajtására. Ez az SPS követelés behajtására vonatkozó jogát nem érinti, ugyanakkor az SPS vállalja, hogy mindaddig nem foganatosít a követelések behajtására vonatkozó cselekményt, amíg az ügyfél ki nem elégíti valamennyi igényét az általa behajtott követelésekből. Az SPS követelheti, hogy az ügyfél az átruházott követeléseket az adós nevével és valamennyi, a behajtáshoz szükséges információval és dokumentummal együtt adja át számára, valamint értesítse az adóst az átruházás tényéről. 

 4. A terméken az ügyfél által végzett bármilyen további feldolgozás, utómunka az SPS érdekében történik. Ha a termék a feldolgozás során más termékkel, anyaggal keveredik, az SPS az így létrejött új terméken közös tulajdont szerez a feldolgozás során felhasznált termék/anyag tulajdonosával azzal, hogy a tulajdoni hányad a két eredeti terméknek/anyagnak az új termék előállításához felhasznált arányának megfelelően alakul. Az így létrejött új termékre ugyanazok a rendelkezések vonatkoznak, amelyek a tulajdonjog-fenntartás jogával teljesített eredeti termékre. 

 5. Ha a termék úgy egyesül vagy vegyül más termékkel, hogy azokat csak aránytalan károsodás, aránytalan költségek árán vagy egyáltalán nem lehet szétválasztani, a termékek - egyesülés vagy vegyülés időpontjában fennálló - értéke arányában közös tulajdon keletkezik. Ha az ügyfél egyesült vagy vegyült termékét az egyesülés vagy vegyülés folytán keletkező új termék többi eleméhez képest - értékénél, minőségénél és gazdasági céljánál vagy egyéb oknál fogva - főalkotórésznek kell tekinteni, az ügyfél az őt megillető tulajdoni hányadát átruházza az SPS-re.  Az ügyfél köteles az SPS-t ekként megillető kizárólagos vagy közös tulajdont megőrizni. 

XVI.         BESZÁMÍTÁSI KIFOGÁS ÉS VISSZATARTÁSI JOG 

Az ügyfél csak és kizárólag abban az esetben jogosult beszámítási kifogás, illetve visszatartási jog érvényesítésére, ha az ellenkövetelés kikényszeríthető, nem vitatott és az SPS által elismert.

XVII.         TELJESÍTÉS HELYE 

A szolgáltatások teljesítésének kizárólagos helye az a telephely, ahol a szerződés értelmében a megrendelt áruk átadás-átvételére és a szolgáltatások nyújtására sor kerül (átvételi iroda). A pénztartozás teljesítésének helye Rábahídvég.  

XVIII.         ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A jelen ÁSZF rendelkezéseire vonatkozóan a magyar jog kizárólagosan alkalmazandó a kollíziós jog és a Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazásának kizárásával. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – rendelkezései az irányadók. 

 2. A felek a szerződésből származó vitás ügyeiket megkísérlik békés úton rendezni, ennek meghiúsulása esetére kikötik - perértéktől függően – a Szombathelyi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét. Továbbá a felek alávethetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbírók száma három és az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. A felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét. A felek kizárják, hogy a választottbírósági eljárásban a jelen választottbírósági szerződésben nem részes felek akár beavatkozóként, akár félként részt vegyenek.